La factura fiscal de les famílies a Espanya és un tema crucial que afecta directament als llars. Segons un estudi presentat pel Consejo General de Economistas de España (CGE) i el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un terç dels ingressos de les famílies de classe mitjana es destina al pagament d’impostos. Vegem alguns detalls interessants:

 1. Composició de la factura fiscal:

 • La família tipus amb una renda mitjana dedica entre 31,71% i 35,35% dels seus ingressos a impostos. Això inclou tant l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com l’Impost al Valor Afegit (IVA). A més, es considera la Seguretat Social a càrrec del treballador.
 • Aquests conceptes impositius representen aproximadament el 85% de la factura fiscal completa per a les rendes més representatives.
 • També s’analitzen els impostos municipals (com l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa d’escombraries) i els Impostos Especials (alcohol, tabac i electricitat).

 1. Exemple concret:

 • Suposem una família formada per una parella amb dos fills i una renda mensual de 3.639,75 euros.
 • Els impostos que haurien de suportar sumen 1.153,42 euros (un 31,69%).
 • Després de pagar impostos, la seva renda mensual disponible seria de 2.486,33 euros.
 • Aquesta quantitat ha de cobrir despeses com lloguer d’habitatge, serveis públics, alimentació, transport, educació, etc.

 1. Reflexió:

 • El president del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha qualificat aquesta situació com “sagnant”. Serà suficient la renda disponible després de pagar impostos per satisfer totes aquestes necessitats?

En resum, la càrrega fiscal és significativa per a les famílies, i comprendre el seu impacte és fonamental per a la planificació financera i el benestar econòmic.