L’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF) ha expressat la seva posició respecte a la determinació administrativa del valor de referència de certs immobles. Aquesta determinació s’utilitza com a base imposable mínima per a certs impostos, com l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i l’Impost sobre Successions i Donacions.

Posició de l’AEDAF

L’AEDAF considera que aquesta determinació podria atemptar contra els principis constitucionals de capacitat econòmica i de reserva de llei dels elements essencials dels impostos. En una ponència celebrada en el marc del seu XXXV Congrés Nacional, experts en matèria de Hisendes Locals i Cadastre de l’AEDAF van exposar els aspectes més rellevants d’aquesta determinació.

Segons l’AEDAF, el càlcul d’aquest valor es basa en una metodologia els paràmetres de la qual no estan continguts en cap llei. Per tant, es fonamenta en una mostra escassament representativa de transaccions, no és contrastable i resulta poc transparent.

Impugnació de l’AEDAF

L’AEDAF ha impugnat les resolucions anuals dictades fins ara que determinen aquest valor de referència i ha sol·licitat a l’Audiència Nacional l’elevació d’una qüestió d’inconstitucionalitat sobre el seu mode de càlcul.

Els assessors fiscals argumenten que el valor de referència obvia aspectes determinants per fer la taxació dels immobles més ajustada al seu valor de mercat. Aquests aspectes inclouen la superfície útil de l’immoble, el seu estat de conservació, la qualitat dels seus materials o les característiques de l’edifici en el qual es troba.

Conclusió

La posició de l’AEDAF sobre la determinació administrativa del valor de referència de certs immobles posa de manifest la necessitat d’un debat més ampli sobre l’equitat i la transparència en la taxació d’immobles per a fins fiscals. Com a assessors fiscals, hem d’estar al corrent d’aquestes discussions i treballar per garantir que els nostres clients estiguin adequadament informats i representats.