Dos anys després de l’entrada en vigor de la reforma laboral, s’ha llançat una campanya específica per abordar possibles irregularitats en aquest àmbit. Vegem els detalls:

 1. Context:

 • La reforma laboral ha generat un augment significatiu en els cessaments durant el període de prova.
 • Els cessaments, que no són acomiadaments, han augmentat un 76% el 2023 en comparació amb les dades del 2021, abans del canvi legal. No obstant això, l’increment entre els assalariats amb contracte indefinit supera el 837%.
 • És important diferenciar entre l’extinció d’una relació laboral pel final del període de prova i un acomiadament. Legalment, no s’atorga indemnització per acomiadament en el primer cas.

 1. Durada del Període de Prova:

 • Segons l’Estatut dels Treballadors, la durada del període de prova no pot excedir de sis mesos per a tècnics titulats ni de dos mesos per a altres treballadors (tres mesos si l’empresa té menys de 25 empleats).
 • Per a contractes temporals de durada inferior a sis mesos, el període de prova es redueix a un mes.
 • A més, s’especifica que serà “nul el pacte que estableixi un període de prova” quan el treballador ja hagi exercit les mateixes funcions prèviament a l’empresa.
 • Els límits temporals estan subjectes al que s’acordi en el conveni col·lectiu, la qual cosa permet ajustar aquestes durades segons el tipus de contracte.

 1. Abús i Empleats “d’Usar i Tirar”:

 • Moltes empreses utilitzen el subterfugi del període de prova per sortir-se’n dels límits imposats per la reforma laboral a la contractació temporal.
 • En la pràctica, això converteix els nous treballadors fixos en empleats “d’usar i tirar”.
 • La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha expressat la seva preocupació per aquesta situació.

 1. Accions de la Inspecció de Treball:

 • La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) posarà en marxa una campanya per comprovar possibles incompliments relacionats amb el període de prova en els contractes de treball.
 • Tot i que la idea de canviar la regulació del període de prova va quedar fora de l’acord de Govern, segueix sent un tema rellevant.

En resum, la Inspecció de Treball està prenent mesures per garantir que el període de prova s’utilitzi correctament i no se’n faci abús. Les empreses han de complir amb les normatives i tractar els empleats de manera justa durant aquest període crític.