En el marc de la nova normativa laboral, el Registre Retributiu s’ha convertit en una eina fonamental per a les empreses. Aquest document no nominatiu recull detalladament tota la informació salarial de l’empresa, separant les retribucions de dones i homes de la plantilla.

A continuació, analitzem els aspectes clau d’aquest registre:

 1. Què és el Registre Retributiu?
  • El Registre Retributiu és un document obligatori per a les empreses a partir d’abril de 2021.
  • Conté informació detallada sobre els salaris dels treballadors, garantint la transparència en les retribucions.
  • L’objectiu és aplicar el principi d’igual retribució per treball d’igual valor.
  • Aquesta mesura facilita l’accés a la informació, independentment del nombre de treballadors de l’empresa.
 2. Contingut del Registre
  • El Registre Retributiu ha de mostrar els valors mitjans dels salaris (mitjana aritmètica i mediana) per sexe.
  • També inclou els complements salarials i percepcions extrasalarials.
  • La desagregació es realitza segons la naturalesa, grups professionals, categories professionals o altres sistemes de classificació aplicables.
 3. Beneficis i Transparència
  • Per als treballadors, aquest registre proporciona una visió clara de les seves retribucions i possibilitats d’igualtat.
  • Per a les empreses, ajuda a garantir la conformitat legal i a prevenir discriminacions salarials.
 4. Implementació i Futur
  • Les empreses han d’actualitzar el Registre Retributiu anualment.
  • Aquesta mesura és un pas cap a la paritat salarial i la justícia laboral.

En resum, el Registre Retributiu Obligatori és una eina que promou la igualtat i la transparència en els salaris, beneficiant tant treballadors com empreses