La Llei de Famílies inclou un permís retribuït per al càrrec de familiars o persones a càrrec. Aquest dret permet que el treballador no vegi penalitzat el seu sou davant una situació de salut d’un ésser estimat. Però, com funciona exactament aquest permís i qui pot sol·licitar-lo?

  1. Qui pot acollir-se al permís de 5 dies?

  • Aquest permís està concebut per millorar la capacitat de conciliació d’aquells treballadors amb familiars o convivents a càrrec, en cas d’ingrés hospitalari, accident, malaltia greu o una intervenció quirúrgica que requereixi repòs domiciliari.

  • Amplia els límits que fins a l’any passat fixava l’Estatut dels Treballadors, que atorgava una llicència amb dret a remuneració durant dos dies per ingrés hospitalari de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

  • Qualsevol treballador pot acollir-se a aquest permís, independentment del que el conveni sectorial de la seva empresa manifesti, ja que es tracta d’una norma inclosa en el text modificat de l’Estatut dels Treballadors.

  1. Dies laborables o naturals?

  • Els cinc dies del permís retribuït es compten en dies laborables. Això significa que només es tenen en compte aquells dies en què l’empresa té activitat, ben fixats pels seus propis estatuts o pel conveni sectorial.

  • En cas que l’horari de l’empresa no contempli els dissabtes i diumenges com a laborables, el període de cinc dies finalitzarà en funció dels dies laborables establerts per l’empresa o l’Estatut dels Treballadors .

Aquest permís és una mesura important per afavorir la conciliació laboral i familiar, oferint als treballadors la possibilitat de cuidar els seus éssers estimats en moments crítics.