En l’àmbit de la gestió laboral i de prestacions, és crucial que els beneficiaris de subsidis per desocupació estiguin al corrent de les seves obligacions i drets. Una de les normatives més importants i sovint desconeguda és l’obligació d’informar el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) sobre qualsevol viatge a l’estranger. No complir amb aquesta obligació pot tenir conseqüències greus, incloent-hi la pèrdua de la prestació per desocupació.

Obligació d’Informar al SEPE

Segons la normativa vigent, els desocupats que perceben una prestació han de comunicar al SEPE qualsevol viatge a l’estranger, independentment de la seva durada. Aquesta comunicació s’ha de fer amb antelació i ha d’incloure la durada i el motiu del viatge. La llei permet una estada màxima de quinze dies naturals fora d’Espanya per any sense perdre el dret a la prestació, sempre que s’hagi informat prèviament.

Conseqüències de No Informar

No informar el SEPE sobre un viatge a l’estranger es considera una infracció greu segons l’article 25.3 de la Llei de Sancions i Infraccions en l’Ordre Social. Les conseqüències d’aquesta falta poden ser severes, incloent-hi la suspensió o extinció de la prestació per desocupació. En casos recents, el Tribunal Suprem ha avalat la retirada de la prestació i ha obligat els infractors a retornar les quantitats percebudes indegudament, juntament amb un recàrrec del 20% per interessos.

Casos Recents i Jurisprudència

Un cas notable és el d’un beneficiari que va viatjar a l’estranger sense informar el SEPE i va ser obligat a retornar més de 19.000 euros, incloent-hi interessos. Aquest cas subratlla la importància de complir amb les obligacions de comunicació per evitar sancions econòmiques significatives.

Recomanacions per als Beneficiaris

Per evitar la pèrdua de la prestació per desocupació, és fonamental que els beneficiaris:

  1. Informin el SEPE: Notifiquin qualsevol viatge a l’estranger amb antelació, especificant la durada i el motiu del viatge.
  2. Compleixin amb els terminis: Assegurin que l’estada fora d’Espanya no excedeixi els quinze dies naturals permesos per any.
  3. Conservin documentació: Mantinguin registres de la comunicació amb el SEPE i qualsevol documentació relacionada amb el viatge.

Conclusió

La comunicació amb el SEPE és essencial per mantenir el dret a la prestació per desocupació. Les gestores i assessors laborals han d’informar i educar els seus clients sobre aquestes obligacions per evitar sancions i pèrdues econòmiques. Complir amb aquestes normatives no només protegeix els drets dels beneficiaris, sinó que també assegura una gestió adequada i transparent de les prestacions per desocupació.